اظهارنظر بوش پسر دربارۀ رسانه‌های آمریکایی

۴۳۳ نفر تحت پوشش سوادآموزی پلدختر هستند
واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس جمهور اسبق امریکا معتقد است رسانه‌ها نقش مهمی در جامعه دموکراتیک آمریکا ایفا می کنند اما برای این امر آنها باید پیش از هر چیز مستقل باشند.

۴۳۳ نفر تحت پوشش سوادآموزی پلدختر هستند