تامین زیرساخت‌های احداث شهرک‌های صنعتی خصوصی در اردبیل

۲۶ فیلم اولی در راه پرده سینما
در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران تمامی زیرساخت‌های تاسیساتی و زیربنایی شهرک‌های صنعتی خصوصی و غیردولتی تا ورودی شهرک‌ها تامین می‌شود.

۲۶ فیلم اولی در راه پرده سینما