وقتی جمهوری آذربایجان از دولت احمدی‌نژاد حواس جمع‌تر است/ دو سرنوشت متفاوت برای تار و کمانچه

۲۴۲ نفر در انتخابات شوراهای سلطانیه رقابت می کنند
وقتی جمهوری آذربایجان پنج سال قبل درخواست ثبت تار را به سازمان یونسکو داد، نماینده دولت محمود احمدی‌نژاد هیچ اقدامی برای ثبت مشترک نکرد اما اینک در پی درخواست ایران برای ثبت کمانچه، نماینده آذربایجان خواهان ثبت مشترک آن شده است.

۲۴۲ نفر در انتخابات شوراهای سلطانیه رقابت می کنند