نمایش جنبه‌های درونی انسان در «منو»

۲چالشی که رشد اقتصادی آمریکا را کاهش می‌دهد
نمایشگاه گروهی نقاشی «منو» ۹ تا ۱۴ تیرماه در گالرش نگر برپا می شود.

۲چالشی که رشد اقتصادی آمریکا را کاهش می‌دهد