امیدواری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در استفاده از نتیجه پایش صورت گرفته

۱۴ هزار جلد کتاب اهدایی دکتر پرویز اذکایی به کتابخانه مرکزی همدان
بخش پایانی ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور مهندس موهبتی معاون برنامه ریزی هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن کنفرانس هتل رنگین کمان خرم آباد پیگیری شد.

۱۴ هزار جلد کتاب اهدایی دکتر پرویز اذکایی به کتابخانه مرکزی همدان