تعلیق محدودیت‌های مالی ایران، یکی از دستاوردهای برجام است

یک فنجان شعر مهمان عطار باشید
fatf یک سال پیش، با تعلیق توصیه به جهان براى اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌اى ١٨ ماهه به استانداردهای روز ضدپولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم تجهیز کند.

یک فنجان شعر مهمان عطار باشید