60درصد مددجویان بهزیستی فارس خانه و سرپناهی ندارند

یک حشره شناس شیرازی 12 حشره نادر را کشف کرد و نام های جالبی برآنها گذاشت
«خبرجنوب» نوشت: مدیر کل بهزیستی فارس گفت: 60 درصد مددجویان بهزیستی فارس صاحب مسکن نیستند و برای رفع مشکلات آنها به غیر از بهزیستی سایر ادارات نیز باید وارد میدان شوند.

یک حشره شناس شیرازی 12 حشره نادر را کشف کرد و نام های جالبی برآنها گذاشت