ترکیه ۴۰۰۰ کارمند دیگر را اخراج کرد

یک ایرانی در استانبول کشته شد
مهر نوشت: دولت ترکیه با صدور یک حکم حکومتی جدید بیش از چهار هزار کارمند دولت را از خدمت منفصل کرد.

یک ایرانی در استانبول کشته شد