عراق در آستانه فاجعه امنیتی جدید

یک آمار تکان‌دهنده: از هر 10 بیمار بستری در مشهد، 4 نفر سوءتغذیه دارند
علی ساجد

یک آمار تکان‌دهنده: از هر 10 بیمار بستری در مشهد، 4 نفر سوءتغذیه دارند