گردشگرانی که طبیعت فارس را لگدمال می کنند

یازده طرح دانش آموزان ابتدایی از فارس به جشنواره علمی جابر بن حیان راه یافت
«خبرچنوب» نوشت: جمعه که می شود، فارغ از دغدغه های زندگی خانواده ها از هیاهوی زندگی شهری دور می شوند، زیارتگاه ها، اماکن مذهبی و تاریخی، جنگل و چشمه های آب طبیعی شلوغ ترین جای ممکن می شود.

یازده طرح دانش آموزان ابتدایی از فارس به جشنواره علمی جابر بن حیان راه یافت