مخازن نفتی ایران پیر می‌شوند

«گینگریچ» تصدی وزارت خارجه دولت ترامپ را نپذیرفت
بیشتر مخازن بزرگ نفتی کشور که درحال تولید هستند، در نیمه عمر خود قرار دارند.

«گینگریچ» تصدی وزارت خارجه دولت ترامپ را نپذیرفت

تلگرام نارنجی