«ردِ خاطره» در خیابان گل‌نبی

گمرکات ایران و آذربایجان الکترونیکی شد
نمایشگاه «ردِ خاطره» از پانزدهم بهمن در گالری صدرنگ واقع در خیابان گل‌نبی گشایش خواهد یافت.

گمرکات ایران و آذربایجان الکترونیکی شد