فیلم | جشنواره سالانه ستایش خدای مارها!

گل نادری که با روش ویژه محققان رشد کرد/ویرایش ژنتیکی برای داوودی آبی!
ده ها هزار هندو در استان شمالی «اوتار پرادش» هند در مراسم «نگ پانچامی» یا جشنواره نیایش «مارها» شرکت کردند.

گل نادری که با روش ویژه محققان رشد کرد/ویرایش ژنتیکی برای داوودی آبی!