320 فرصت شغلی برای مددجویان استان اردبیل ایجاد شده است

گلیم بافی از پارس تا پاریس
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اردبیل از ایجاد 320 فرصت شغلی برای مددجویان استان اردبیل خبر داد.

گلیم بافی از پارس تا پاریس