ضرورت اطلاع‌رسانی به‌هنگام در مدیریت بحران استان اردبیل

گسترش حمایت دستگاه قضائی اردبیل از واحدهای تولیدی
مهر نوشت: معاون امور عمرانی استانداری اردبیل بر رضورت اطلاع‌رسانی به‌هنگام برای مدیریت بحران این استان تاکید کرد.

گسترش حمایت دستگاه قضائی اردبیل از واحدهای تولیدی