رفتن یا نرفتن استاندار، مساله این است

گردشگرانی که طبیعت فارس را لگدمال می کنند
«خبرچنوب» نوشت: با قرار گرفتن نام محمدعلی افشانی استاندار فارس در فهرست نهایی شهرداری تهران، زمزمه هایی از تغییر در مدیریت ارشد استان فارس به گوش می رسد.

گردشگرانی که طبیعت فارس را لگدمال می کنند