تصویر ابرها و گازهای میان‌ستاره‌ای در فاصله‌ی ۱۰ هزار سال نوری از زمین

گاوهایی که با وای‌فای پیام می‌فرستند!
سحابی NGC 281 در صورت فلکی ذات الکرسى قرار گرفته و ستاره‌های پُرجرم و جوان این خوشه که درون سحابی شکل گرفته‌اند، به آن درخشش خاصی می‌بخشند.

گاوهایی که با وای‌فای پیام می‌فرستند!

oxin channel