نقش زنان در صنعت نفت و گاز خاورمیانه

کنسرت مشترک پریشاد و دلشدگان در نیاوران
پژوهشگران مهمترین مانع بر سر راه حضور زنان در صنعت نفت را افکار عمومی و مقاومت روانی اجتماع می‌دانند.

کنسرت مشترک پریشاد و دلشدگان در نیاوران