فردا چه کسی محمود احمدی‌نژادِ مناظره می‌شود؟

کم‌جرم‌ترین سیاره یخی که با روش میکرولنزینگ کشف شد
انتخاب نوشت:دوباره انتخابات شده ؛ دوباره مناظره در راه است ؛ دوباره نامزدها رخ به رخ هم می نشینند. فردا ساعت ۴ اولین یکجا نشینی را تجربه می کنیم ؛ اولین مواجهه نامزدها .

کم‌جرم‌ترین سیاره یخی که با روش میکرولنزینگ کشف شد