سفر 60 روزه در سرزمین مادری برای حمایت از کنسرت ها

کمک 13 میلیارد ریال خیران اردبیلی به نیازمندان در “جشن عاطفه‌ها”
«خبرجنوب» نوشت: نام مشهد، موسیقی و کنسرت را شاید بتوان در ادبیات امروز نام هایی جدا از هم دانست. این که چه عوامل و دیدگاههایی باعث شده این نام ها کنار هم ننشینند موضوع بحث ما نیست اما این که یک خانواده مشهدی برای شنیدن موسیقی در سرزمین خودشان و حمایت از موسیقی نواحی تصمیم به ایرانگردی و مسافرت گرفتهاند دقیقاً موضوع بحث ماست.

کمک 13 میلیارد ریال خیران اردبیلی به نیازمندان در “جشن عاطفه‌ها”