پرسش عضوشورای شهر:پارسال،شهرداری مجوزهزینه10میلیاردی برای اربعین داشته،چرا40میلیاردخرج کرده؟

کمترین و بیشترین گروه‌های خون اهدایی در کشور کدامند؟
روزنامه شهروند درگزارشی به جلسه دیروز شورای شهرتهران و سوالات اعضای شورای شهر از عبداللهی معاون فرهنگی شهرداری (که از زمان قالیباف باقی مانده) در باره هزینه های اربعین پرداخته است.

کمترین و بیشترین گروه‌های خون اهدایی در کشور کدامند؟