برگزاری همایش”اختیارات دفاتر بازرسی و گلوگاه فسادخیز” /معارفه رئیس اداره بازرسی دانشگاه

کلنگی که برای شکستن کمر ترافیک در میدان جانبازان به زمین خورد
همایش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه های علوم پزشکی منطقه یک آمایشی سلامت کشور در ساری برگزار شد.

کلنگی که برای شکستن کمر ترافیک در میدان جانبازان به زمین خورد