نقش شورای شهر بر امور شهرداری نظارتی است نه تحمیلی

کلاف سردرگم آموزش کودکان استثنایی در فارس
«خبرجنوب» نوشت: سخنگوی شورای پنجم شهر شیراز گفت: امیدواریم تا پایان همین هفته حکم شهردار شیراز صادر شود و فعالیت های دوره جدید شهرداری رسماً آغاز گردد.

کلاف سردرگم آموزش کودکان استثنایی در فارس