اشپیتم آرفی در تمرین تیم دایی

کفاشیان:وزیر ورزش حواسش به فوتبال هست
بازیکن سابق پرسپولیس امروز در تمرین نفت تهران شرکت کرد.

کفاشیان:وزیر ورزش حواسش به فوتبال هست