امامی: «شهرزاد ۳» عاشقانه‌تر می‌آید

کشورهای مستقل جهان از ترامپ دنباله‌روی نمی‌کنند
سیدمحمد امامی با بیان اینکه فصل سوم مجموعه «شهرزاد» عاشقانه‌تر خواهد بود، گفت: معتقدم فصل سوم به لحاظ داستانی همانی است که مردم دوست دارند. در واقع تم عاشقانه مشابه فصل اول به فضای کلی سریال باز می‌گردد.

کشورهای مستقل جهان از ترامپ دنباله‌روی نمی‌کنند