مرگ پله دروغ زشت اول آپریل بود

کسی به پرسپولیس گل زد که قرمزها سرکارش گذاشتند!
پله اسطوره فوتبال جهان زنده است.

کسی به پرسپولیس گل زد که قرمزها سرکارش گذاشتند!