شستشوی ۱۰۴ باب مخزن آب روستایی در شهرستان بروجرد

کسب رتبه برتر شرکت آبفار لرستان در ارزیابی عملکرد وب سایت های اینترنتی شرکت های آبفارکشور
مدیر امور آبفار شهرستان بروجرد از شستشوی ۱۰۴ باب مخزن آب روستایی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

کسب رتبه برتر شرکت آبفار لرستان در ارزیابی عملکرد وب سایت های اینترنتی شرکت های آبفارکشور