تعامل مردم و مسئولان برای کاهش خشونت

کسب رتبه اول توسط توزیع برق استان مرکزی در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو
کاهش خشونت با بخشنامه و دستورالعمل امکانپذیر نیست و این مساله نیازمند زمان است که باید همه مردم و مسئولان در راستای کاهش خشونت و آسیب های اجتماعی دست به دست هم بدهند

کسب رتبه اول توسط توزیع برق استان مرکزی در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو