امجدی: کسی که مدیریت مذاکرات را بر عهده داشته است

کرمی: کسی که منافع ملی را در جهان امروز بیش از پیش ارتقا بخشد
پاسخ عباس امجدی پیشکسوت و دیپلمات با سابقه کشورمان به این سوال که رئیس جمهوری کدامیک از نامزدها بیشتر به نفع سیاست خارجی کشور است؟

کرمی: کسی که منافع ملی را در جهان امروز بیش از پیش ارتقا بخشد