شهردار همدان انتخاب شد

کردستان به مقصد گردشگران خارجی تبدیل می شود
حسین مرادی شهردار سابق مناطق 4 و 22 تهران با رای اکثریت اعضای شورای شهر به عنوان شهردار همدان انتخاب شد.

کردستان به مقصد گردشگران خارجی تبدیل می شود