بازدید استاندار از شرکت پاریزان صنعت و تیراژه ماشین در سمنان

کرج نیازمند تخصص گرایی در پارلمان شهری
استاندار سمنان به اتفاق اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از دو واحد تولیدی در شهرستان سمنان بازدید کردند

کرج نیازمند تخصص گرایی در پارلمان شهری