حضور 6 گیلانی در کلاس مدرسان داوری کشور

کجا بودیم، کجا هستیم – رشد ٥٥ درصدی اجرای نمایش در گیلان
6 داور گیلانی در کلاس مدرسان داوری و آمادگی جسمانی فدراسیون فوتبال حضور یافتند.

کجا بودیم، کجا هستیم – رشد ٥٥ درصدی اجرای نمایش در گیلان