حوزه گردشگری استان اردبیل نیازمند پژوهش های کاربردی است

کجای دنیا ساعت ۱۲ و نیم نیمه شب اکران فیلم برای کودک داریم؟
صنعت گردشگری نیازمند پژوهش های کاربردی است و انتظار می رود دانشگاهیان در این زمینه اقدام کنند.

کجای دنیا ساعت ۱۲ و نیم نیمه شب اکران فیلم برای کودک داریم؟