تصویری که نشان می‌دهد خانواده پورحیدری از عباس جدیدی گذشتند

کاپیتان کیا جدیدترین ستاره‌ای که به خانه پورحیدری‌ها رفت
علی پورحیدری می‌گوید پدرش عباس جدیدی را دوست داشته و راضی به این برخوردها با عضو شورای شهر نیست.

کاپیتان کیا جدیدترین ستاره‌ای که به خانه پورحیدری‌ها رفت

واتساپ جی بی