سارقان سریالی پژو پارس ها، پشت میله های زندان

کار داریم، کارکن هم داریم، اما کاربلد نداریم!
«خبرجنوب» نوشت: اعضای باندی که به شیوه ای ماهرانه اقدام به سرقت پژو پارس در شیراز می کردند، راهی زندان شدند.

کار داریم، کارکن هم داریم، اما کاربلد نداریم!