فرشاد مومنی:بیشترین مطالبات اقتصادی از دولت را رباخوارها و مدافعانشان دارند

کارگر ناراضی،برای انتقام از صاحبکارش،کارگاه را به آتش کشید/2میلیارد تومان خسارت
فرشادمومنی به روزنامه آرمان گفت:یکی از این محاسبات نشان داده که براساس داده‌های بانک مرکزی فقط در سال 95 در تهران به ازای هر نفر به طور متوسط، 105 میلیون ریال سود بانکی پرداخت شده است.

کارگر ناراضی،برای انتقام از صاحبکارش،کارگاه را به آتش کشید/2میلیارد تومان خسارت