استاد تاریخ اسلام: جایگاه اربعین برای تشیع، قطعی و مستند است

کارشناس روس: خیلی‌ها در روسیه بیخودی از پیروزی ترامپ خوشحالند!
محقق تاریخ اسلام گفت : جایگاه روایی و حدیثی اربعین برای تشیع قطعی و مستند است.

کارشناس روس: خیلی‌ها در روسیه بیخودی از پیروزی ترامپ خوشحالند!

اخبار دنیای بازی