شناسایی یک ترکیب گیاهی برای مقابله با چاقی

کابینه پیشنهادی یک کمپین تلگرامی برای ابراهیم رئیسی /جدال بین هواداران بالا گرفت
ایسنا نوشت: متخصصان چینی موفق به شناسایی یک ترکیب گیاهی برای مقابله با چاقی شده‌اند.

کابینه پیشنهادی یک کمپین تلگرامی برای ابراهیم رئیسی /جدال بین هواداران بالا گرفت