روایت یک ناشر از تاریخ شفاهی

چک سروسامان می‌گیرد
بیست و پنجمین نشست تاریخ شفاهی کتاب با حضور بهروز عطایی فرد، مدیر انتشارات عطایی برگزار می‌شود.

چک سروسامان می‌گیرد