حادثه در کمین آسانسورهای غیراستاندارد

چه می‌کنید اگر کارمندتان با مدیر ارشدتان ارتباط برقرار کند؟
دو کارشناس استانداردسازی آسانسور می گویند:«با وجودی که استاندارد آسانسور اجباری شده اما هنوز بسیاری از آسانسورهای کشور استاندارد نیست.»

چه می‌کنید اگر کارمندتان با مدیر ارشدتان ارتباط برقرار کند؟