داستانک رمضان ۷/ باران*

چه شد که بهترین والیبالیست دنیا ایران را تنها گذاشت!
محمدرضا مهاجر

چه شد که بهترین والیبالیست دنیا ایران را تنها گذاشت!