وجه برتری کنفرانس مدیریت تغییر حضور مدرسان مجرب ایرانی است

چهار گیم جدید گوگل روی هدست واقعیت مجازی دی دریم
یکی از مدرسین کسب و کار با اشاره بر لزوم کارکرد موثر سمینارها و کنفرانسهای مدیریتی، وجه تمایز و برتری پنجمین کنفرانس مدیریت تغییر را حضور مدرسان مجرب و توانمند ایرانی عنوان کرد.

چهار گیم جدید گوگل روی هدست واقعیت مجازی دی دریم