صنعت نفت عراق گاز می‌دهد

چهارمین جلد «مقامات اولیاء» در بازار کتاب
بخوانید تا با حال و روز صنعت نفت و گاز کشور همسایه‌مان عراق آشنا شوید و ببینید این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از چه روش‌هایی استفاده می‌کند.

چهارمین جلد «مقامات اولیاء» در بازار کتاب