ابـعاد تکان دهنده از پـرونده سـارق مسلح بانک هـای شیراز واصفهان

چرخه اقتصادی نیاز مند سرمایه است نه نقدینگی
«خبرجنوب» نوشت: در حالی قرار است به زودی آخرین دفاعیات سارق مسلح بانک های اصفهان و شیراز گرفته شود که جزئیات جدیدی از اولین باری که وی مرتکب جرم شده به دست آمده است.

چرخه اقتصادی نیاز مند سرمایه است نه نقدینگی