ابتکار چرا در اوج آلودگی هوای تهران به مراکش رفت؟

چرا گمرک لباس‌های پرسپولیس را ضبط کرد؟
سفر رییس سازمان محیط زیست برای شرکت در نشست مراکش مشتمل بر بیست‌ودومین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (Cop22)، دوازدهمین کنفرانس اعضای پروتکل کیوتو (CMP 12) و اولین کنفرانس اعضای معاهده پاریس (CMA 1) است،‌ با انتقادات مختلفی مواجه شده است.

چرا گمرک لباس‌های پرسپولیس را ضبط کرد؟