دوتارنوازی شهرستانی که جذب موسیقی راک می‌شود/ اندیشه فولادوند و فیلم «راه رفتن روی سیم»

چرا قیمت نفت ریخت؟
پروانه نمایش فیلم «راه رفتن روی سیم» که ماجرای جذب شدن یک دوتارنواز شهرستانی به گروهی راک در تهران است، صادر شد.

چرا قیمت نفت ریخت؟