۵۰۰ میلیون دلار برای خروج از بحران آب از روستاها نیاز است

چرا سفر تیم‌ملی ۲۱ ساعت طول کشید؟
برای خروج از بحران آب از روستاها نیز ۵۰۰ میلیون دلار نیاز است که نمایندگان استان نقش مهمی را در تخصیص این اعتبار برای حل مشکلات آب روستاها انجام دادند.

چرا سفر تیم‌ملی ۲۱ ساعت طول کشید؟