خطر سیلاب با بارش‌های اردبیل منتفی است

چراغ های راهنمایی در سطح شهر اردبیل ارتقا یافت
مهر نوشت: خطر سیلاب با بارش‌های خود استان وجود ندارد.

چراغ های راهنمایی در سطح شهر اردبیل ارتقا یافت