اسکلت های انسانی در آبراهه های تخت جمشید پیدا شد

چالشی به نام گرایش جوانان به مجرد ماندن
«خبرجنوب» نوشت: سرپرست کاوش آبراهههای زیرزمینی مجموعه جهانی تختجمشید از شناسایی و کشف 300 شیء تاریخی در کانال های آب این مجموعه جهانی خبر داد و گفت : علاوه بر اشیای تاریخی، چند اسکلت انسانی نیز در این آبراهه ها کشف شد که این یافتهها پس از ثبت و مستندنگاری به موزه تخت جمشید منتقل میشود.

چالشی به نام گرایش جوانان به مجرد ماندن