حکم قضایی خلاقانه برای شکارچیان: 40 بار بنویسید « من حیات وحش را دوست دارم»

پیگیری شهروندان نتیجه داد: پل عابر پیاده میدان جهاد تهران احداث شد
قضات استان اصفهان، حکمی خلاقانه و فرهنگ ساز برای 4 شکارچی جوان در پارک ملی کلاه قاضی صادر کردند، از جمله اینکه این افراد باید هر دو ماه با مراجعه به واحد اجرای احکام، عبارتی مرتبط با دوست داشتن حیات وحش و عدم شکار حیوانات را 40 بار بنویسند.

پیگیری شهروندان نتیجه داد: پل عابر پیاده میدان جهاد تهران احداث شد